Obec

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Stará web-stránka

Odkaz na starú
web-stránka

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@pobox.sk
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1230
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: ? Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Obec Hažlín

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Hažlín. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí v našej obci.

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín

v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 8/11/2016 zo dňa 16.12.2016 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja majetku obce a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie: 

 • pozemku parcela reg. C-KN č. 649 TTP o výmere 394 m2
 • pozemku parcela reg. C-KN č.650 TTP o výmere 1 178 m2
 • pozemku parcela reg. C-KN č.651 TTP o výmere 843 m2
 • pozemku parcela reg. C-KN č.652/1 TTP o výmere 634 m2
 • pozemku parcela reg. C-KN č.652/2 TTP o výmere 89 m2

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Hažlín a sú vedené na LV č. 1. 

Minimálna cena, za ktorú Obec Hažlín ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti – pozemky je vo výške 3,30 -EUR (slovom: tri eurá 30/100 centov)/m2 

Lehota na doručenie cenových ponúk: do 31.01.2017 do 12.00 hod. 

Ikona PDFCelý zámer tu...

 

Urbariát, pozemkové spoločenstvo v Hažlíne

POZVÁNKA

Výbor Urbariátu, pozemkového spoločenstva v Hažline, pozýva svojích členov na valné zhromáždenie, ktoré sa bude konať dňa 12.2.2017 o 14,30 hod. V sále kultúrneho domu v Hažlíne.

Program:

 1. Zahájenie
 2. Prezentácia a schvalenie programu
 3. Voľba volebnej komísie, návrhovej komísie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice
 4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016
 5. Správa odborneho lesného hospodára o stave naších lesov
 6. Hospodárska správa, správa o činnosti výboru a učtovná uzávierka za roky 2015-2016
 7. Naloženie zo ziskom
 8. Voľby nového výboru a dozornej rady pre obdobie 2017-2022
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Kandidáti na členov výboru a dozornej rady nech sa v termíne do 3.2.2017 zaregistrujú na kandidátnej listine, ktorá je umiestnená na Obecnom úrade v Hažlíne

Ikona PDFCelá pozvánka 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrólora obce Hažlín na 1. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti

1.12.2016 

Príručka o domácom kompostovaní

Ikona PDFPríručka a spravnom kompostovaní

 

Čistenie a kontrola komínov

Ikona PDFViac informácií

 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

Vypalovanie trávy

 

error loading iconCelý oznam tu...

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hažlín

 

error loading iconCelý oznam tu...

 

Oznam pre záujemcov o pomaturitné štúdium

error loading icon Celá ponuka tu...

 

error loading iconNový cestovný poriadok SAD Prešov a.s

 Platný od 13.12.2015  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva 

Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.  

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život !

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

 

OZNAM

Obec Hažlín, ponúka na prenájom 3 – izbový byt
v bytovom dome č.1 na ulici Majerová .
Bližšie informácie budú poskytnuté v pracovných hodinách na obecnom úrade, alebo na tel. čísle 054/4884033, 0911 144 130

OZNAM

Oznamujeme širokej verejnosti, že od 03.03.2015 je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Hažlíne knihu

"Hažlínska tragédia"

a DVD filmového dokumentu

"Hažlínska tragédia"

Cena knihy 8€

Cena DVD 8€

Čas predaja je v pracovné dni v čase od 8:00 do 12:00 hod.