Aktuality

 

HARMONOGRAM ZBERU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU r. 2011

1.VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK, predmet zákazky:

Revitalizácia miestnych komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín

02.08.2010

2.Obec Hažlín v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcieriaditeľa  Základnej  školy s materskou školou v Hažlíne

01.10.2010

3. Modernizácia osvetlenia v obci

10.11.2010

4. Výzva podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci  Hažlín“.                                                                                                                                 19.1.2011

5. Prejednanie zvolania verejného zhromaždenia občanov obce Hažlín

                                                                                                                                       12.2.2011

 

6. Výzva na predkladanie ponúk Zriadenie zberného dvora vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov Hažlín

                                                                                                                                       21.3.2011


7. Vyhlásenie voľby kontrolóra obce

                                                                                                                                     27.01.2012


8. Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín
                                             
                                                                                                      15.02.2012

9.Informácia o podporenom projekte                                             03.05.2012

10. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hažlín                           02-08/2012  

11.Oznam - schválenie nákupu techniky                                                 20.07.2012

12. Modernizácia verejného osvetlenia v obci

       Hažlín -ukončenie projektu            

13. Oznámenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa                                                            22.11.2012    

14. Ukončenie projektu "Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín"       20.12.2012 

15. Ukončenie projektu "Revitalizácia miestnych komunikácií, 

       chodníkov a verejných priestranstiev v centre obce Hažlín"        20.12.2012