Červený kríž 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Hažlín

 

        Podmienky členstva v Slovenskom Červenom kríži / MS SČK Hažlín

 

*      Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.

*      Členovia tvoria členskú základňu Slovenského Červeného kríža v jednotlivých zložkách SČK, ako sú Miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná služba SČK, Kluby darcov krvi SČK. V súčasnosti eviduje SČK okolo 84 000 členov.

*      Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné. Dobrovoľník príležitostne alebo pravidelne spolupracuje so Slovenským Červeným krížom a vykonáva dobrovoľnícku činnosť v rôznych, avšak presne určených oblastiach. Dobrovoľníci sú jednou zo základných zložiek Slovenského Červeného kríža. Sú to ľudia rôzneho veku, rôznych záujmov a povolaní, ktorých spája chuť pomáhať a ktorí sa rozhodli dobrovoľne zapájať do činností SČK.

*      Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 1 €.

*      Členské známky má každý člen vedené v členskom preukaze.

*      Miestny spolok SČK Hažlín eviduje v súčasnosti 22 členov.

 

Okruh činností SČK

 

*      Darcovstvo krvi – nábor budúcich darcov, zúčastňovanie sa na odberoch krvi, organizačná spolupráca na kampaniach a projektoch SČK v tejto oblasti, oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

*      Prvá pomoc – absolvovanie kurzu prvej pomoci s možnosťou poskytovať prvú pomoc na verejných podujatiach, prednášanie prvej pomoci, príprava družstiev prvej pomoci na školách, oboznámenie detí predškolského veku v materských školách o prvej pomoci prostredníctvom projektu Evička nám ochorela, ukážky prvej pomoci na verejných podujatiach, reprezentácia SČK na súťažiach prvej pomoci.

 

*      Sociálna oblasť – pomoc v sociálnych zariadeniach a domoch humanity SČK pre deti, starších a starých občanov, realizácia v kampani na pomoc sociálne slabším občanom, členstvo v humanitárnych jednotkách SČK pomáhajúcich v prípade mimoriadnych situácií.

*      Medzinárodné humanitárne právo – možnosť účasti na školení SČK venovaných tejto problematike.

 

                             Správa o činnosti MS SČK Hažlín za rok 2009

 

*      12.02.2009 – vznik MS SČK Hažlín.

*      12.03.2009 – prvé spoločné stretnutie členov MS SČK Hažlín a navrhnutie plánu aktivít na rok 2009.

*      Zakúpenie lekárničky, tlakomera a fonendoskopu za účelom merania tlaku krvi občanom obce Hažlín a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

*      15.06.2009 – zaškolenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe poskytovania nevyhnutnej predlekárskej prvej pomoci – umelého dýchania v prípade potreby prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov – Stará Ľubovňa.

*      02.07.2009 – oboznámenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe merania krvného tlaku a prvý praktický nácvik tejto zručnosti.

*      13.09.2009 – organizácia tanečnej zábavy miestnym spolkom SČK Hažlín.

*      10.12.2009 – zaškolenie členov MS SČK Hažlín o spôsobe poskytovania nevyhnutnej predlekárskej prvej pomoci – masáže srdca v prípade potreby a jeho praktický nácvik prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov – Stará Ľubovňa.

*       

                            Plán aktivít MS SČK Hažlín na rok 2010

 

 

*      Meranie krvného tlaku občanom obce Hažlín, ktorí o to budú mať záujem niekoľkokrát ročne.

*      Ocenenie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi obce Hažlín.

*      Edukácia mládeže, ako aj ostatných občanov obce o darcovstve krvi, poskytovaní prvej pomoci, alebo iných témach v prípade záujmu.

*      Pokračovanie v zaškolení všetkých dobrovoľných členov MS SČK Hažlín o spôsobe poskytovania nevyhnutnej predlekárskej prvej pomoci v krízových situáciách prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov - Stará Ľubovňa.

*      Praktické precvičovanie dobrovoľných členov MS SČK Hažlín v meraní krvného tlaku pomocou ortuťového tlakomeru, taktiež aj ďalších praktických zručností potrebných pri poskytovaní prvej pomoci.

*      Oboznámenie detí predškolského veku v materskej škole o prvej pomoci pomocou projektu Evička nám ochorela prostredníctvom územného spolku SČK Bardejov – Stará Ľubovňa.

*      Organizácia tanečnej zábavy miestnym spolkom SČK Hažlín.

*      Účasť na verejných akciách v obci za účelom poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v prípade potreby.

 

 

 

 

 

Členovia  Slovenského červeného kríža,

 

Územný spolok Bardejov – Stará Ľubovňa

MS SČK Hažlín

 

Predseda: Mgr. Valéria Skoncová

 

Členovia:

 Mgr. Anna Franasová                     

 Ľudmila Ilčisková

 Jana Surmiková                            

 Terézia Onteková

 Ľudmila Leškaničová          

 Jarmila Demjanovičová

 Monika Valková                                

 Jarmila Sokolová

 Oľga Podubinská                               

 Renáta Jazudeková

 Janka Ilčisková                                

 Ingrid Velgosová

 Iveta Jankurová                             

 Ľudmila Sovová

 Bc. Katarína Ručinská                   

 Zdena Koscelníková

 Bc. Richard Leškanič                     

 Mgr. Anna Leškaničová

 Daniela Palková                              

 Marta Valková

 Eva Daňková