Kultúra

Akcie roka 2009
Spravodaj obce 2010
Akcie roka 2010
Kalendár akcií 2011
Akcie roka 2011

 Inštitúcie:

- Obecná knižnica, knižnica pri Základnej  škole

- Kultúrny dom  slúži pre kultúrno – spoločenské podujatia v obci (svadby, zábavy, plesy, schôdzovú činnosť, oslavy sviatkov, folklórny festival).

Hodnotnú kultúrno - spoločenskú úroveň má folklórny festival ( toho roku 12. ročník).

Ciele:

- Vybudovať v obci prírodný amfiteáter s krytým javiskom (pódiom).

- Vzhľadom na pekné výsledky maliarov – rodákov obce usporadúvať výstavu obrazov z ich tvorby.

- Rozšiť a na vyššiu úroveň dostať folklórny súbor.

- Uvažovať so zriadením izby kultúrnych a historických tradícii obce.

 

Kultúrne a historické pamiatky

Katolícky kostol – postavený v roku 1750 gotický kostol Povýšenia sv. Kríža, ktorý je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Kaplnka – postavená v roku 1887.

Päť voľne stojacích krížov  

Pamätník padlým v 2. svetovej vojne

Cintorín padlých v 1. svetovej vojne

Archeologické vykopávky bronzových predmetov ( objavených v roku 1955 v katastri obce) sú v centrálnej evidencií archeologických nálezísk SR.

Ciele:

- Dokončiť a publikovať knihu o histórií obce

- Rekonštruovať pamätník padlým v 2. svet. vojne

- Rekonštruovať cintorín padlých v 1. svet. vojne

 

Dom nádeje :  

Pôvodná budova terajšieho Domu nádeje slúžila ako cirkevná škola, kino, potom ako obchod

s potravinami a neskoršie ako požiarna zbrojnica. Po rekonštrukcii bola daná do užívania ako

Dom nádeje v septembri v roku 2004.Vlastníkom budovy je rímsko – katolícka cirkev.

Budova Domu nádeje je v prenájme obce  a slúži k poslednej rozlúčke so zosnulými. V tomto roku na budove prebehla významná rekonštrukcia.

 

 

 

Kostol Povýšenia sv. Kríža :

V doterajších dejinách obce Hažlín existovali tri kostoly. V roku 1492 postavili v Hažlíne murovaný kostol s drevenou vežou. Tento gotický kostol pre nevhodnú základovú pôdu sa narušil, preto ho v roku 1730 zbúrali. Vedľa neho postavili drevený kostol, ktorý po 20 –tich

rokoch  zhorel. Tretí terajší kostol postavili v rokoch 1750 – 52 na vŕšku panského pozemku uprostred intravilánu. Je to rímsko – katolícky kostol. K jeho významnej rekonštrukcii došlo v roku 1998.

 

 

Kaplnka Panny Márie Karmelskej :

Kaplnka bola postavená v roku 1887 na vŕšku nad dedinou. Ďalšie informácie nemáme.