Súčasnosť

                                                  O B E C   H A Ž L Í N

 Obec Hažlín leží na východe Slovenka v okrese Bardejov. Z geografického hľadiska sa obec  nachádza  15 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách. Susedí s obcami Beloveža, Kurimka, Cernina, Ortuťová a Brezovka. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja (predtým bola obec súčasťou východoslovenského kraja). Celková rozloha obce je 2099 ha. Hažlín má v súčasnosti 1230 obyvateľov.

Počty obyvateľov

 

Počet obyvateľov podľa posledného sčítania: 1230

Súčasný počet obyvateľov obce – celkom: 1175

Z toho:                        deti do 18 r. : 230

                        muži od 18 do 60 r. : 378

                        ženy od 18 do 55 r. : 287

 

Deti podľa vekových kategórií:

 

do 6 mesiacov: 5                    od 6 do 12 mesiacov: 5      od 1 do 15 rokov: 163

Voda a vodné hospodárstvo

V obci sa nenachádzajú súvisle vodné plochy. Cez obec preteká potok Hažlínka, ktorého tok nie je regulovaný.

Mimo obce, západojužným smerom tečie potok Kohútov, ktorý sa vlieva do Hažlínky v dolnej časti obce a je súčasťou rieky Topľa. Obec ma vybudovaný gravitačný vodovod z roku 1968, jeho prevádzkovateľom je Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Košice. Voda pre vodovod je zo 7 prameňov zachytených v severozápadnej časti  katastra obce. Voda z  prameňov je zachytená vo vodojeme. Za obcou smerom na Ortuťovú je minerálny prameň pod názvom „Kyselka“. Prameň je potrebné upraviť.

Protipovodňová ochrana v obci nie je vybudovaná, miestny potok nie je regulovaný, obdobne nie sú regulované zberné rigoly vôd,  pretekajúce obcou a ústiace do potoka Hažlínka. Územie obce z hľadiska vodohospodárskeho patrí pod správu povodia Bodrogu a Hornádu závod Trebišov. V katastri obce nie je žiadny rybník.

Kvalita pitnej vody je dobrá. Kvalita vody v miestnom potoku je nevyhovujúca, je znečistená z domových odpadov. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu a ČOV. Dve tretiny obytných domov má vybudované vlastné studne, ktorých kvalita vody nie je zisťovaná.

Ciele:

- Výstavba kanalizácie a ČOV

- Regulácia potoka Hažlínka

- Úprava minerálneho prameňa „Kyselka“

- Úprava priekop a zberných kanálov povrchovej vody

 

Pôda a pôdne hospodárstvo

Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje, na základe prenájmu pôdy od občanov obce, súkromný podnikateľ Kuľka Ladislav VK a spol., Kacvinská 2, 085 01  Bardejov.

Zameranie:

- v živočíšnej výrobe – voľný chov jalovíc

- v rastlinnej výrobe – prevažujú krmoviny, okrajovo zrno, repka

- prevádzkovanie sušičky zrna.

Spracovatelia poľnohospodárskych produktov sa v obci nenachádzajú.

 

Lesy a lesné hospodárstvo

Lesné porasty – 684,53 ha.

Časť lesov tvorí:

- les Urbariáty – pozemkového spoločenstva Hažlín

- les súkromných vlastníkov, ktorý spravuje pozemkové spoločenstvo Urbariát.

V lesoch je vykonávaná ťažba dreva, udržiavacia výsadba. Spracovanie dreva sa nevykonáva.

 

Zeleň a parky

Udržiavaná zeleň v obci (udržiavanie spočíva iba v kosení) – 4 ha.

Nachádza sa v okolí kostola, Domu nádeje, Základnej a materskej školy, obecného úradu a cintorína.

Parkovo upravené plochy obec nemá ani obecné parky. Plochy lemujúce komunikácie sú minimálne a tvoria ich prakticky priekopy okolo cesty.

Plochy lemujúce vodný tok v obci sú minimálne – tvoria ich brehy potoka.

Ciele:

- Aj v obmedzených podmienkach v jednotlivých častiach obce vytvoriť mini parky, vytvoriť udržiavanú zeleň.

- V areály Domu nádeje a cintorína vytvoriť obecný park.

- V areály ZŠ, MŠ a Obecného úradu vytvoriť parkovo upravené plochy.

 

Fauna a flóra

V chotári možno pozorovať viaceré druhy fytocenóz (rastlinné spoločenstvá), ktoré sa navzájom ovplyvňujú a tým vytvárajú podmienky vzájomného spolužitia.

Z listnatých drevín má najväčšie zastúpenie buk lesný, hrab obyčajný, vŕba biela,

jelša lepkavá, breza bradavičnatá,  lieska obyčajná,  rakyta a osika.

Ihličnany zastupuje borovica, čiže sosna lesná, smrek obyčajný, červený smrek a borievka obyčajná. Z krytosemenných rastlín sú najvýznamnejšie kultúrne trávy, čiže obilniny.

Najvýznamnejšou obilninou je pšenica, potom jačmeň siaty. Kukurica sa pestuje len na kŕmne

účely. Z okopanín sa pestujú zemiaky.

Zo živočíšnej fauny je tu zastúpená celá škála živočíšnych druhov z bezstavovcov aj stavovcov. Zo  stavovcov sú to obojživelníky: salamandra škvrnitá, skokan zelený,

skokan hnedý, drobné kunce, ropucha obyčajná, jašterica zelená, vretenica obyčajná,

užovka obyčajná.  Z vtákov tu žije kačica divá, myšiak hôrny, krahulec, jastrab veľký,

hrdlička záhradná, jarabica poľná, sova obyčajná, kuvik obyčajný, kukučka, ďateľ veľký,

vrana popolavá, vrabec domáci, škovránok poľný, slávik obyčajný, lastovička obyčajná

a iné.

Z cicavcov sú najznámejšie krt obyčajný, jež bledý, netopier obyčajný. Hlodavce

zastupuje: hraboš  poľný, myš domová, potkan hnedastý a zajac poľný. Z mäsožravcov sa najčastejšie vyskytuje: rys ostrovid, vlk, líška obyčajná, kuna lesná, tchor  tmavý, lasica obyčajná, jazvec obyčajný. Lovnú zver zastupuje: sviňa divá, srna hôrna a jeleň hôrny.

 

Zberné suroviny

V obci sa nenachádzajú žiadne bane ani iné zariadenia na ťažbu nerastných surovín. Z vykonaných geologických prieskumov nevyplýva zistenie žiadnych významnejších surovín.

Perspektívne sa dá uvažovať o ťažbe mletého piesku a kameňa.

Ciele:

- vykonať prieskum ohľadom perspektív ťažby kameňa a piesku.

 

Ovzdušie

Kvalita ovzdušia je výborná. V katastri obce sa nenachádza žiadny znečisťovací zdroj, ani z hľadiska ďalšieho rozvoja obce nehrozí väčšie znečistenie ovzdušia.

 

Odpadové hospodárstvo

Ročne obec vyprodukuje  57,951 tón tuhého komunálneho odpadu. V súčasnej dobe je vykonávaný aj separovaný zber odpadu.

Odvoz tuhého komunálneho odpadu vykonáva firma FURA Rozhanovce, odvoz separovaného odpadu vykonáva firma FURA Rozhanovce a firma EKOBARD Bardejov.

Likvidáciu uvedených druhov odpadu zneškodňujú obe firmy na svojich skládkach a svojich zariadeniach. Tuhý komunálny odpad je vyvážaný každý druhy týždeň, separovaný odpad podľa spracovaného harmonogramu. V obci došlo k čiastočnému zlepšeniu vo vzťahu k životnému prostrediu z hľadiska odpadov. Napriek tomu je odpad vyvážaný do prírody v okolí obce. Ide zvlášť o stavebný odpad vznikajúci pri oprave a rekonštrukcií stavieb. V obci sú zriadené dva provizórne kompostoviska.

Ciele:

- Spracovať ucelenú koncepciu riešenia odpadov v obci.

- Materiálne zabezpečiť túto koncepciu (získať prostriedky mimo rozpočet obce).

- Zriadiť zberné miesta pre separovaný odpad (elektrospotrebiče, akumulové batérie, pneumatiky).

 

Hluk

V obci sú priaznivé hlukové pomery. V obci nie sú zdroje produkujúce nadmerný, neprimeraný hluk.

 

Štruktúra školských zariadení

V obci sa nachádzajú:

- Materská škola

- Základná škola (plne organizovaná 9 tried)

Vyučovací jazyk je slovenský. Zriaďovateľom oboch zariadení je obec Hažlín.

 

 

 Infraštruktúra v širších dopravných vzťahov

Obcou vedie cesta III. triedy III/55612, ktorá je napojená cez obec Beloveža na cestu do okresného mesta Bardejov, cez obec Ortuťovú na smer Giraltovce a smer Svidník.

Katastrom obce nevedú  ani v blízkom okolí nie sú železničné dopravné trasy.

Najbližšie letisko je v Prešove a Košiciach.

Ciele:

- Zabezpečiť rekonštrukciu cesty do obce Beloveža a do obce Ortuťová.

 

  

Vnútorná infraštruktúra

Cesta má šírku asfaltovej vozovky 4,5 – 5 m a svojim šírkovým usporiadaním nezodpovedá požadovaným normám pre danú kategóriu ciest. Cesta v obci prechádza piatimi nepriehľadnými smerovými oblúkmi malých polomerov a cez štyri nevyhovujúce premostenia potoka Hažlínka. Na cestu sa obojstranne pripájajú miestne komunikácie a poľne cesty .

Ciele:

- Upraviť stavebno-technický stav cesty tak, aby spĺňal základné cestné normy.

- Vykonať smerové úpravy tras a parametrov mostových objektov pre bezpečnú obojstrannú premávku.

- Upraviť stavebno-technický stav miestnych komunikácií.

- Vyriešiť a zabezpečiť výstavbu zastávok SAD so zástavkovými pruhmi a prístreškami.

- Vyriešiť a vybudovať jednostranný chodník pri ceste.

- Vybudovať potrebný počet parkovacích miest pri objektoch občianskej vybavenosti.

- Zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov pri miestnych komunikáciách.

- Rozšíriť verejné osvetlenie do neosvetlených časti obce.

- Vybaviť cesty potrebným dopravným značením.

 

Zariadenia občianskej vybavenosti

Tri predajne zmiešaného tovaru sú v súkromných rodinných domoch, ktoré sú neobývané. Jedna predajňa je v bývalom nákupnom stredisku Jednota. Predajne sú denne zásobované základnými potravinárskymi výrobkami (chlieb, rohlíky a iné pečivo).

V obci je Dom smútku, ktorý je potrebné z vonkajšej časti upraviť, vrátane okolitého priestranstvá (zeleň a parkovacie plochy).

Cintorín je rozdelený na starú (pôvodnú) a novú časť. V oboch častiach je potrebné vybudovať cesty, chodníky, osvetlenie.

V obci chýbajú základné služby (zvlášť holičstvo a kaderníctvo) a iné predajne nepotravinárskeho tovaru. Obec nemá vybudovanú požiarnu zbrojnicu.

Ciele:

- Dobudovať Dom smútku vrátane úprav vonkajších priestorov.

- Vybudovať novú prístupovú cestu k cintorínom, upraviť plochy cintorínov vybudovaním ciest, chodníkov, osvetlenia, zásobovanie vodou, plôch pre odpad. Zrekonštruovať ohradu cintorína.

- Vybudovať polyfunkčný objekt pre zriadenie služieb a predajni.

- Vybudovať požiarnu zbrojnicu. 

 

Rozvoj bývania

Obytné územie obce v súčasnosti je pozdĺž hlavnej cesty a na novo vybudovanej ulici Majerová v severovýchodnej časti. Na území obce sa nenachádzajú osady rómskeho etnika. V obci je záujem o výstavbu nových rodinných domov i bývanie v bytovke. Obecný úrad eviduje žiadosti občanov obce i cudzích občanov o bytovú výstavbu prípadne o pridelenie bytu.

S plochami  využiteľnými pre bytovú výstavbu je možno rátať v zastavanej časti obce, kde sú voľné nezastavané plochy, na ulici Majerová, kde je súvislá plocha pre bytovú výstavbu a výstavbu bytovky.

Ciele:

- V roku 2009 zahájiť výstavbu bytovej jednotky so 6 bytmi.

 

 

Sociálne služby

Obec v súčasnej dobe poskytuje služby dôchodcom a iným občanom obce vo vývarovni obedov a donášky obedov.

Ciele:

- Zabezpečiť v obci opatrovateľskú službu.

- Zabezpečiť výstavbu penziónu.

 

Zdravotníctvo

- V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.

- Občania využívajú obvodné zdravotnícke zariadenie v Bardejove. Na odborné vyšetrenia využívajú NSP Bardejov.

Ciele:

- V prípade vybudovania v obci penziónu pre starších ľudí, využívať služby lekára v penzióne aj pre občanov obce.

 

Inštitúcie

- Prehľad uvedený v tabuľke.

- Samostatný stavebný úrad obce nemá. Pre obec uvedené záležitosti vybavuje stavebný úrad spoločnej úradovne v Bardejove.

 

Bezpečnosť

- V obci je priaznivá bezpečnostná situácia. Za posledné 3 roky nebol zaznamenaný žiadny trestný čin, boli riešené 3 priestupky.

- V obci nežije rómske etnikum.