Obec

Informácie a oznamy

Úradná tabuľa

Vyvoz odpadu

Knižnica

Stavebný úrad

Formuláre a tlačivá

Povinné zverejňovanie

Profil verejného
obstarávateľa

Fotogaléria

Fotografie z akcii v obci

Okolie našej obce cez objektív

Stará web-stránka

Odkaz na starú
web-stránka

Počitadlo prístupov

Počasie v obci

Počasie Hažlín - Svieti.com

Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Hažlín
Hlavná 200
086 14 Hažlín

Telefón:

+421 54 4884 033

E-mail:

obechazlin@pobox.sk
starosta.a@post.sk

Základné informácie

Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Mikroregion: Stredná Topľa
Počet obyvateľov: 1230
Prvá písomná zmienka: 12.apríl 1414
Nadmorská výška: ? Rozloha obce: 2099 ha

Úradné hodiny

Pondelok:

7:30-12:00 12:30-15:30

Utorok-Stránkovy deň

7:30-12:30 12:30-15:30

Streda:

7:30-12:00 12:30-17:30

Štvrtok-stránkovy deň

7:30-12:00 12:30-15:30

Piatok

7:30-12:30 12:30-13:30

Obecná úradná tabuľa

.

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5/18/2014 zo dňa 14.02.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku.

error loading iconCelý zámer tu... 

 

Zverejnené 15.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenia obce Hažlín

Podľa rokov: 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan, odosielateľ VŠZP.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 19.2.2018 

Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia pisomnosti

Adresát: Jiři Trojan
Odosielateľ: Daňový úrad Prešov, pobočka Bardejov

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 19.2.2018 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.2.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Lukaš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 15.12.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Listová zasielka adresovaná:
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
Doručená od: Exekútorský úrad Bratislava

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 15.12.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Listová zasielka adresovaná:
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
Doručená od: Exekútorský úrad Bratislava

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 10.11.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Lukaš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 6.11.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov občanovi :
Lukáš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 17.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanom SR a registri obyvateľov občanovi :
Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 13.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občana SR a registri obyvateľov občanovi :
Jiří T R O J A N , nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 10.10.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Obec Hažlín oznamuje v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z o hlásení pobytu občana SR a registri obyvateľov občanovi :
Lukáš Dulina, nar. 1992, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 21.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: Poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa, pobočka Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 5.9.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana: Miroslav Dulina, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: Poisťovňa Dôvera - zdravotná poisťovňa, pobočka Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 1.8.2017 

Oznamenie o uložení zasielky

Oznámenie Slovenskej pošty v Hažlíne o uložení zásielky pre občana:
Jiří Trojan, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt obec Hažlín;
doručená od: VŠZP, a.s Bardejov.

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 27.7.2017 

OZNAM

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5.1/14/2017 zo dňa 23.06.2017 zverejňuje:

zámer priameho odpredaja majetku obce
a výzvu na predloženie cenových ponúk 02/2017

Ikona PDF Celá výzva ...

Hažlín 26.7.2017 

OZNAM

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majektu obce Hažlín z dôvodu osobitého zreteľa.

Ikona PDF Celý zámer ...

Hažlín 9.6.2015 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 10/21/2014 zo dňa 25.07.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku, a to: 

  • novovytvoreného pozemku o výmere 70 m2 oddeleného od pozemku zapísaného na LV č. 1 parcela reg. E-KN parcelné č. 4027- vodné plochy o výmere 2018 m2
  • podielov na pozemku zapísanom na LV č. 2102 reg. E-KN č. 2707/2 orná pôda o celkovej výmere 84 m2 ,( spoluvlastnícky podiel obce 12/40) odpredaj 25,2 m2
  • podielov na pozemku zapísanom na LV č. 1497 reg E-KN č. 2709/2 orná pôda o celkovej výmere 108 m 2 ,(spoluvlastnícky podiel obce 60/480) odpredaj 13,5

 

kupujúcemu : Miloš Šoltýs, ul. Prostejovská 7, 080 01 Prešov

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

sa jedná o časti parciel a podiely na parcelách, ktoré sú z hľadiska výmery a lokalizácie pre obce nevyužiteľné. 

Hažlín 9.10.2014                     Ing. František Olah starosta obce

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Hažlín so sídlom Hlavná 200, 086 14 Hažlín v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hažlíne č. 5/18/2014 zo dňa 14.02.2014 zverejňuje 

zámer odpredaja svojho majetku, a to: 

novovytvoreného pozemku parcela č. 1216/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 34515585-3/14 vyhotoviteľa Andreja Mačugu od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 1216/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 95m2/celková výmera 135m 2 / a pozemku parcela reg. C-KN parcelné číslo 682/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m 2 /celková výmera 201 m2 / v katastrálnom území Hažlín, obec Hažlín , zapísaného na LV č. 1114. 

kupujúcemu Marta Vrabelová Hlavná 55/68, 086 14 Hažlín za kúpnu cenu 1,66 ,-EUR/ m2 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: 

sa jedná o časti parciel, ktoré sú z hľadiska výmery a lokalizácie pre obce nevyužiteľné. 

Hažlín 19.3.2014                     Ing. František Olah starosta obce